Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 576511-N-2020  z dnia 20.08.2020 r. Roboty remontowe w hali sportowej z bieżnią „tartan” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

Zał. nr 3 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – RODO

Zał. nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał. nr 7 – Udostępnienie zasobów

Specyfikacja – Roboty remontowe w hali sportowej z bieżnią „TARTAN” ZSOMS

Przedmiar robót – Roboty remontowe w hali sportowej z bieżnią „TARTAN”

Karta gwarancyjna

Ogłoszenie nr 563608-N-2020 z dnia 17.07.2020 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert

odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

oferta cz. 1 – dostawa świeżycch owoców i warzyw

oferta cz.2 – dostawa wyrobów piekarniczych 

oferta cz. 3 – dostawa mrożonych artykułów spożywczych oferta cz. 4 – dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych

oferta cz. 4 – dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych

oferta cz. 5 – dostawa świeżych jaj kurzych

oferta cz. 6 – dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw

oferta cz. 7 – dostawa świeżego mięsa

oferta cz. 8 – dostawa świeżego drobiu

oferta cz. 9 – dostawa mleka

zał. nr 2. oświadczenie wykonawcy

zał. nr 3. oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4. wzór umowy

zał. nr 5. klauzula informacyjna

 

Ogłoszenie nr 609544-N-2019 z dnia 14.10.2019 r. Remont schodów wewnętrznych w budynku A w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1- formularz ofertowy

zał. nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 – informacja dotycząca grupy kapitał‚owej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – RODO

zał. nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych

zał. nr 7 – udostępnienie zasobów

zał. nr 8 – przedmiar robót

zał. nr 9 – specyfikacja

karta gwarancyjna

Ogłoszenie nr 609152-N-2019 z dnia 10.10.2019 r. Remont szatni i łazienek w budynku krytej pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 – formularz ofertowy

zał. nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu i speł‚nienie warunków

zał. nr 3 – informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – RODO

zał‚. nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych

zał. nr 7 – udostępnienie zasobów

zał. nr 8 – opis robót

STWiORB

przedmiar robót

karta gwarancyjna

Ogłoszenie nr 608303-N-2019 z dnia 10.10.2019 r. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego na magazyn produktów spożywczych suchych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał‚. nr 1 – formularz ofertowy

zał. nr 2 – oś›wiadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał‚. nr 3 – informacja dotycząca grupy kapitał‚owej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – rodo

zał‚. nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych

zał. nr 7 – udostę™pnienie zasobów

karta gwarancyjna

opis techniczny

STWiOR

rysunki techniczne

przedmiar robót

Ogłoszenie nr 597611-N-2019 z dnia 14.09.2019 r. Dostawa pomocy dydaktycznych – tablic interaktywnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert

odpowiedzi na pytania

ogłoszenie o zamówieniu 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. do SIWZ

zał. nr 1 – formularz ofertowy

zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy

zał. nr 3 – oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – klauzula informacyjna

Ogłoszenie nr SMS.I.260.08.2019 z dnia 2.09.2019 r. Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych metodą Warnkego w ramach projektu „Ad Astra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o wyborze kolejnej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert

odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 pomoce dydaktyczne

oferta -pomoce dydaktyczne do zajęć metodą Warnkego

zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy

zał nr 3 oś›wiadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4 wzór umowy

zał. nr 5 klauzula informacyjna

Ogłoszenie nr SMS.I.260.07.2019 z dnia 16.08.2019 r. Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach projektu „Ad Astra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał‚. nr 2 – oś›wiadczenie wykonawcy

zał.‚ nr 3 – oś›wiadczenie o przynależnoś›ci lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – klauzula informacyjna 

oferta część† 1 – pomoce dydaktyczne – matematyka 

zał. nr 1 pomoce dydaktyczne z matematyki

oferta część 2 – pomoce dydaktyczne – język niemiecki 

zał. nr 2 pomoce dydaktyczne do języka niemieckiego

oferta część 3 – pomoce dydaktyczne – j. angielski

zał. nr 3 pomoce dydaktyczne do j. angielskiego

oferta część 4 – pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjnych

zał. nr 4 pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

oferta część 5 – pomoce dydaktyczne do zajęć‡ pedagogicznych

zał. nr 5 pomoce dydaktyczne do zajęć pedagogicznych

oferta część 6 – pomoce dydaktyczne do zajęć metoda Warnkego

zał. nr 6 pomoce dydaktyczne do zajęć metoda Warnkego

oferta część† 7 – pomoce dydaktyczne zaję™cia – planetarium

zał. nr 7 pomoce dydaktyczne do zajęć realizowanych przez planetarium

oferta część 8 – pomoce dydaktyczne do zajęć‡ logopedycznych 

zał. nr 8 pomoce dydaktyczne do zajęć‡ logopedycznych

oferta część 9 – dostawa tablic interaktywnych i laptopów

zał. nr 9 tablice interaktywne i laptopy

Ogłoszenie nr 578895-N-2019  z dnia 26.07.2019 r. Remont schodów wewnętrznych w budynku A w ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

karta gwarancyjna

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy 

zał. nr 5 RODO

zał. nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych

zał. nr 7 Udostępnienie zasobów

zał. nr 8 Przedmiar robót

zał. nr 9 Specyfikacja techniczna

 

Ogłoszenie nr 572063-N-2019  z dnia 11.07.2019 r. Remont szatni i łazienek w budynku krytej pływalni ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 – Formularz ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – RODO

zał. nr 6 – wykaz wykonanych robót budowlanych

zał. nr 7 – Udostępnienie zasobów

zał. nr 8 – Opis robót

zał. nr 9 STWiORB – Remont szatni i łazienek w budynku ZSOMS w Raciborzu

zał. nr 10 – Przedmiar robót – Remont szatni i łazienek w budynku ZSOMS w Raciborzu

 

Ogłoszenie nr 556421-N-2019 z dnia 4.06.2019 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – żywność

Informacja z otwarcia kopert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na artykuły żywnościowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -artykuły żywnościowe

Oferta część 1 -Dostawa świeżych owoców i warzyw

Oferta część 2 – Dostawa wyrobów piekarniczych

Oferta część 3 – Dostawa mrożonych artykułów spożywczych

Oferta część 4 – Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych

Oferta część 5 – Dostawa świeżych jaj kurzych

Oferta część 6 – Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw 

Oferta część 7 – Dostawa świeżego mięsa i wędliny

Oferta część 8 – Dostawa świeżego drobiu

Oferta część 9 – Dostawa mleka i produktów mlecznych

zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy

zał. nr 3 – oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – klauzula informacyjna

 

Ogłoszenie nr 509018-N-2019 z dnia 31.01.2019 r. Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZSOMS w Raciborzu w 2019 roku

ogłoszenie o wpłynięciu ofert po terminie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. 2 nr 2 Oś›wiadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitał‚owej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i prognoza

zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

 

Ogłoszenie nr 657325-N-2018 z dnia 04.12.2018 r. Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZSOMS w Raciborzu w pierwszej połowie 2019 roku

ogłoszenie o nierozstrzygnieciu przetargu – energia elektryczna

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostwę energii elektrycznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i prognoza

zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

 

Ogłoszenie nr 651908-N-2018 z dnia 22.11.2018 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert – artykuły żywnościowe

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na artykuły żywnościowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – artykuły żywnościowe

Oferta część 1 -Dostawa świeżych owoców i warzyw

Oferta część 2 – Dostawa wyrobów piekarniczych

Oferta część† 3 – Dostawa mrożonych artykułów spożywczych

Oferta część 4 – Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych

Oferta część† 5- Dostawa świeżych jaj kurzych

Oferta część† 6 – Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw

Oferta część 7 – Dostawa świeżego mięsa i wędliny

Oferta część† 8 – Dostawa świeżego drobiu

Oferta część 9 – Dostawa mleka i produktów mlecznych

zał. nr 2 – oś›wiadczenie wykonawcy

zał‚. nr 3 – oś›wiadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – klauzura informacyjna

Ogłoszenie nr 650604-N-2018 z dnia 20.11.2018 r. Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZSOMS w Raciborzu

ogł‚oszenie o nierozstrzygnieciu przetargu – energia

Informacja z otwarcia ofert – dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – energia zmiana terminu skladania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na energię elektryczną

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – modyfikacja

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i prognoza

zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO

 

Ogłoszenie nr 649180-N-2018 z dnia 16.11.2018 r. Dostawa paliwa gazowego do obiektów ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa gazu

Informacja z otwarcia ofert – dostawa gazu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na paliwo gazowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -modyfikacja

zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 1A Ceny jednostkowe 

Zał. nr 1A Ceny jednostkowe – modyfikacja

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków 

zał. nr 3 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Klauzula informacyjna RODO

 

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień ZSOMS na dostawy w 2018 roku o wartości powyżej 30000 euro

Plany zamówień ZSOMS

 

Ogłoszenie nr 627699-N-2017 z dnia 5.12.2017 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla ZSOMS w Raciborzu

Unieważnienie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty żywność

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

oferta Część 1 owoce warzywa – po modyfikacji

Odpowiedzi na zadane pytania  

Odpowiedzi na zadane pytania nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

oferta Część 1 owoce warzywa

oferta Część 2 wyroby piekarnicze

oferta Część 3 mrożonki

oferta Część 4 świeża garmażerka

oferta Część 5 jajka

oferta Część 6 art sypkie i spożywcze

oferta Część 7 mięso wędliny

oferta Część 8 świeży drób

oferta Część 9 nabiał 

oferta Część 9 nabiał Modyfikacja

 

Ogłoszenie nr 626945-N-2017 z dnia 4.12.2017 r. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2018 r do obiektów ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa gazu

Informacja z otwarcia ofert – 1

Odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 1A Formularz cen jednostkowych

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

 

Ogłoszenie nr 626789-N-2017 z dnia 4.12.2017 r. Dostawa energii elektrycznej w 2018 r do obiektów ZSOMS w Raciborzu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa energii

Informacja z otwarcia ofert-1

Odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenia o niewykluczeniu i spełnienie warunków

zał. nr 3 Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 5 Wykaz punktów poboru i Prognoza

 

Ogłoszenie nr 352902 – 2016 z dnia 2016-11-28 Dostawa energii elektrycznej w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

7-4-informacja-o-wyborze-oferty-zsoms-energia-na-2017

7-informacje-z-sesji-otwarcia-ofert-energia-na-2017-1

4-ogloszenie-o-zamowieniu-energia-na-2017

4-1-siwz-energia-na-2017-zsoms

4-1-1-zal-1-do-siwz-formularz-oferty-energia-na-2017

4-1-2-zal-2-do-siwz-wzory-oswiadczen-wykonawcy-energia-na-2017

4-1-3-zal-3-do-swz-projekt-umowy-energia-na-2017

4-1-4-zal-4-do-siwz-wykaz-punktow-poboru-energia-na-2017

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego w 2017r na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

8-1-informacja-o-wyborze-oferty-zsoms-gaz-na-2017

informacje-z-sesji-otwarcia-ofert-gaz-na-2017-1

4-ogloszenie-o-zamowieniu-gaz-na-2017

4-1-siwz-gaz-na-2017-zsoms

4-1-1-zal-1-do-siwz-formularz-oferty

4-1-2-zal-2-do-siwz-folmularz-cenowy

4-1-3-zal-3-do-siwz-wzory-oswiadczen-wykonawcy

25-11-2016-pytania-wykonawcow-i-odpowiedzi-zamawiajacego

Wszystkie dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej Word:  download

 

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby
ZSOMS w roku 2016

Dane do oferty Energia elektryczna 2016-ZSOMS-Racibórz

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Uaktualniona SWIZ, Uaktualniony Załącznik nr.2, odpowiedzi na pytania:

 SIWZ-dostawa gazu na rok 2016-uaktualniony

Załącznik nr 2 do SIWZ-uaktualniony

3EnergaObrotSA

3EnergaObrotSA

2EnergiaDlaFirmSA

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Zmiana ogłoszenia-termin

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

odpowiedzi

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

ZmianaOgłoszenia

Załącznik Nr2 do SIWZ – Aktualny – Kopia

Odpowiedź.dostawa gazu dla ZSOMS

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) w roku 2016 na potrzeby ZSOMS w Raciborzu

Ogłoszenie301138-09.11.2015

 SIWZ-dostawa gazu na rok 2016

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-01-10 11:43
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2020-09-03 15:19
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

Komentarze są wyłączone.