Procedury dostępu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszedniego udostępnienia informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

– służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

– udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001r. (Dz U nr 112 poz. 1198)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2001r. nr 112 poz 1198). Załącznik do ustawy z 26 10 2016

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w biuletynie Informacji Publicznej BIP na stronie smsraciborz.pl
  2. Informacja, która nie została udostępniona na wniosek zainteresowanego z zastosowaniem następujących zasad

a). informacja publiczna jest udostępniana po zaopiniowaniu przez dyrektora placówki

b).udostępnienie informacji następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku

c). jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,

d). udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że jest to niemożliwe,

e). udostępnienie treści dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie treści dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę równoważącą poniesione koszty.

Sposoby uzyskania informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

–  osobiście w sekretariacie szkoły

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zsoms@smsraciborz.pl

–  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- zobacz lub pobierz: wniosekbip

 

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o nazwie: bip.smsraciborz.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 10.01.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.12.2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: zsoms@smsraciborz.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 32 415 44 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
koordynator: Teresa Mandrysz

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19
1) Opis dostępności wejścia do budynków.
Budynki A i B, budynek sali gimnastycznej oraz hala lekkoatletyczna posiadają wejścia umożliwiające dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynki są wielokondygnacyjne, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Budynek krytej pływalni
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz

adres e-mail: zsoms@smsraciborz.pl
nr tel.: 32 415 44 59

Do pobrania:   raporty o dostępności

 

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-05-11 15:10
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2021-03-22 13:17
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

 

Komentarze są wyłączone.