Procedury dostępu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszedniego udostępnienia informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

– służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

– udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001r. (Dz U nr 112 poz. 1198)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2001r. nr 112 poz 1198). Załącznik do ustawy z 26 10 2016

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w biuletynie Informacji Publicznej BIP na stronie smsraciborz.pl
  2. Informacja, która nie została udostępniona na wniosek zainteresowanego z zastosowaniem następujących zasad

a). informacja publiczna jest udostępniana po zaopiniowaniu przez dyrektora placówki

b).udostępnienie informacji następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku

c). jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,

d). udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że jest to niemożliwe,

e). udostępnienie treści dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne; za udostępnienie treści dokumentu w formie papierowej pobiera się opłatę równoważącą poniesione koszty.

Sposoby uzyskania informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

–  osobiście w sekretariacie szkoły

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zsoms@smsraciborz.pl

–  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- zobacz lub pobierz: wniosekbip

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-05-11 15:10
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Małgorzata Bonk
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-04-26 15:10
Osoba zmieniająca treść: Małgorzata Bonk

 

Komentarze są wyłączone.